kaple sv. Anny

Logo kaple sv. Anny
O místu:

Původní kaple sv. Anny v Nové Vsi byla posvěcena roku 1897. V obecní kronice jsou o ní pouhé dva záznamy:
 
V úvodní části kroniky z r. 1923:
„... Kaple byla vystavěna r. 1896se skladištěm hasičským ve spojení uprostřed návsi za 620 zl stavitelem Karlem Šírem z Nového Města. Ku stavbě té dodala obec zdarma veškerý materiál mimo střechu. Rolníci dali po 1 sáhu kamení a 2 vozy písku, domkaři po 1/2 sáhu kamene a po 1 vozu písku. Potřebný dovoz obstarali rolníci zdarma..."
 
A z roku 1964-65:
„... počátkem roku 1965 byla zbořena požární zbrojnice „přilepená" ke kapli. Na její místo byla přistavěna kaple, která tak byla zvětšena na dvojnásobné rozměry. Práce byly prováděny svépomocí občanů rychlým tempem. Před dokončenou kaplí byly vysázeny smuteční vrby..."
 
Podle pamětníků byla kaple vybavena dvěma zvony po 2. sv. válce. Na výstavbu většího důstojnějšího svatostánku v Nové Vsi však nebyla příhodná doba. V éře komunismu nebylo pro duchovní věci místo. V Nové Vsi nikdy nebydlel kněz, obec spadá do farnosti k sousední vesnici Radešínská Svratka. Místní věřící se proto v kapli scházeli sami k pobožnostem – společné modlitby růžence, májové pobožnosti, křížové cesty. Vzhledem k hojné účasti se začali v kapli sloužit pravi­delné bohoslužby.
 
O přestavbě a rozšíření kaple se začalo mluvit již po pádu komunismu a osamo­statnění obce v 90. letech. Bohužel stále nebyly vhodné podmínky. Ze strany obce bylo nutné řešit kanalizaci a jiné potřebné věci. Po dokončení kanalizace v roce 2012 a současném zvýšení příjmů obce v roce 2013 se situace změnila. Stav kaple se i přes pravidelnou údržbu neustále zhoršoval. Plechová střecha byla již prorezivělá, ve špatném stavu byly i krovy. Celá stavba byla podmáčená, protože stojí v těsné blízkosti rybníka, takže bylo nezbytně nutné rozhodnout co s kaplí.
 
Budova kaple je ve vlastnictví obce, nejednalo se o památkově chráněnou stav­bu. Po provedené anketě bylo svoláno veřejné setkání, kde se občané mohli vyjá­dřit k několika návrhům na úpravu kaple. Ze setkání vyplynulo, že obyvatelům se vzhled kaple líbí, kapli považují za dominantu obce a nemají zájem o úpravy v moderním stylu.
 
Po zvážení ekonomického dopadu všech variant rozhodlo zastupitelstvo obce v roce 2015 o provedení opravy hráze rybníka, o zbourání staré budovy a o vý­stavbě nové kaple ve stejném architektonickém duchu. V průběhu příprav pro­jektu došlo po provedené anketě k úpravě střechy nad vstupní částí. Technický projekt ke stavebnímu povolení připravil projektant Marek Burian. Architekto­nické řešení a výzdobu realizoval Ing. arch. Jiří Šťasta. Přestože je budova kaple obecním majetkem, má sloužit náboženským potřebám občanů, proto stavba i výzdoba byly konzultovány a podléhaly schválení liturgické komise při brněnském biskupství.
 
Stavba byla povolena dne 23. května 2016 a dne 25. května 2016 začaly první vý­kopové práce na přípojce vody a kanalizace. V úterý dne 21. 6. 2016 byla sloužena ve staré kapli poslední mše svatá a ve středu 22. 6. 2016 začalo vyklízení budovy. Do konce června 2016 byla stará budova srovnána se zemí, odklízení a osekávání cihel se účastnilo velké množství dobrovolníků. Veškeré práce po celou dobu stav­by řídil pan Jan Polnický st. Během prázdnin 2016 byla brigádníky postavena hru­bá stavba. Vazbu připravili tesaři Polničtí a první týden v září nastoupila klem­pířská firma Pavla Topinky a pokryla střechu mědí. Před zazimováním stavby ještě dobrovolníci dokončili strop a zateplení. Rozvody na osvětlení a vytápění zajistili elektrikáři Zdeněk Zdražil s Karlem Fuksou. Instalatérské práce zajistila firma Josefa Kabrdy. Dveře a okna vyrobilo Truhlářství Fischer z Velkého Mezi­říčí. V létě 2017 dobrovolníci připravili betony a omítky, dokončili ozdobné prvky na omítkách a na podzim provedla firma pana Romana Neděly veškeré malby i barevný nátěr fasády. Kamenný obklad z mrákotínské žuly, schodiště před vstu­pem do sakristie a parapety k oknům obkládali brigádníci. Kůr vydláždil pan František Šandera, Nová Ves 97, schodiště obložil pan Josef Pohanka z Rovné­ho, loď a sakristii dláždila firma Zdeňka Tulise spolu s panem Jiřím Juračkou. V kapli se použila kamenná dlažba z travertinu. Kamenické práce (oltář, svatostá­nek a ambon z vračanského vápence) provedla firma Kamenictví Komárek Letovice. Mozaiku nad vchodem a výzdobu interiéru navrhl i realizoval Ing. arch. Jiří Šťasta. Lavice vyráběl truhlář Pavel Tulis z Branišova, zpovědnici truhlář David Nejedlý z Nové Vsi, nábytek do sakristie truhlář Pavel Pohanka z Nové Vsi, vy­bavení ve vstupní části Bárta truhlářství z Olešné, kovářské práce (kříže, kliky a kování) pan Josef Tulis z Dlouhého. Zemní práce a dlažbu venku zajistila firma Františka Šandery, Nová Ves 127. Návrh okolí kaple byl realizován podle pro­jektu navrženého firmou 3D zahrady. Některé z firem pracovaly pouze za režijní náklady.
 
Veškeré zednické práce provedli dobrovolníci. Prací se zúčastnilo během dvou let 151 dobrovolníků, odpracovali přes 11.750 hodin. Více než 95 % dobrovolnických hodin bylo odpracováno zdarma. Je potřeba poděkovat všem, kteří se ja­kýmkoliv způsobem na stavbě kaple podíleli. Bez dobré vůle a ochoty by budova kaple nikdy nevznikla. Stavba samozřejmě neprobíhala úplně bez problémů, ale zde platí: co nic nestojí, za nic nestojí. Vybudování kaple stálo spoustu práce a energie, ale potomkům se zanechává důstojná dominanta obce. Celkové náklady na stavbu činily 4.101.316,- Kč. Na stavbu kaple založila farnost Radešínská Svratka účet, na který mohli občané zasílat finanční příspěvky. Ke dni kolauda­ce kaple bylo na účet vybráno 1.208.949,- Kč. Veškeré zbývající náklady hradila obec ze svého rozpočtu.
 
Zpracovala Mgr. Helena Tučková, starostka
 
 
kaple_nv_3

Místo uskutečnění

49.5404428N, 16.0834889E

Sdílejte info